od rozpoczęcia sezonu do 24.12.2018; od 11.03.2019 do zakończenia sezonu

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

 • Regulamin Szkoły Narciarskiej STOK (rozwiń)

  1. Podczas zajęć Klienci Szkoły Narciarskiej „Stok” korzystają z wyciągów poza kolejnością.
  2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze szkoły zakupić bilet. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy bilety dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły Narciarskiej można nabyć oprócz ogólnie dostępnych biletów, karty 1-godzinne, 3-dniowe oraz 5-dniowe, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach „Ferie ze Stokusiem” i „Super Stoker”.
  3. Szkoła Narciarska „Stok” nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Naszym Klientom zalecamy wykupienie ubezpieczenia we własnym zakresie.
  4. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w biurach szkoły. Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.
  5. Godzina lekcyjna trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut).
  6. Pakiety 10 h i 20 h można wykorzystać w dowolny sposób przez cały sezon zimowy. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana.
  7. Należność za lekcje zarezerwowane w systemie rezerwacji, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie przez system automatycznie anulowana.
  8. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  9. Klienci Szkoły Narciarskiej „Stok” spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonym miejscu, znajdującym się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej „Stok”.
  10. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „Stok”.
  11. Klient jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie zajęć lekcyjnych, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Klienta w zajęciach lekcyjnych decyduje Instruktor.
  12. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).
  13. Klienci, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze Szkoły Narciarskiej odpowiedniego oświadczenia.
  14. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach lekcyjnych Klientowi, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w zajęciach lekcyjnych.
  15. Szkoła Narciarska „Stok” nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego, z zastrzeżeniem pkt. 16.
  16. Instruktor ma obowiązek sprawdzenia, czy wyposażenie Klienta nie jest wadliwe. W przypadku stwierdzenia wadliwości wyposażenia, stosuje się odpowiednio pkt. 14. Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart, lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.
  17. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia z dzieckiem do lat 14 jest podpisanie oświadczenia przez opiekuna.
  18. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
  19. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość osób zgłoszonych na zajęcia grupowe będzie mniejsza niż 3.
  20. Kryteria przydzielania do grup „Ferie ze Stokusiem”:
   • do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 5 lat oraz wszystkie dzieci początkujące
   • do poziomu brązowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom pomarańczowy
   • do poziomu srebrnego przyjmowane są dzieci, które samodzielnie poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom brązowy
   • O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej „Stok”
  21. Kryteria przydzielania do grup „Super Stoker”:
   • do poziomu żółtodzioba przyjmowane są dzieci, które mają 9 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
   • do poziomu szeregowca przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać i mają opanowany skręt ślizgowy lub mają w indeksie zaliczony poziom żółtodzioba;
   • do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom szeregowca.
   • O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły Narciarskiej „Stok”.
  22. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy do której został on przydzielony na początku kursu.
  23. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu instruktorzy, dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.
  24. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017.

NA GRUPOWE KURSY JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH ZAPRASZAMY W SEZONIE WYSOKIM

CENNIK LEKCJI INDYWIDUALNYCH

1 OSOBA

1 GODZINA

80 Zł LEKCJA 55-MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

2 GODZINY

155 Zł LEKCJA 110 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

3 GODZINY

225 Zł LEKCJA 165 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

*Pakiety 10- godz. i 20- godz. można wykorzystać w dowolny sposób przez cały sezon zimowy.

2 OSOBY

1 GODZINA

105 Zł LEKCJA 55 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

2 GODZINY

200 Zł LEKCJA 110 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

3 GODZINY

285 Zł LEKCJA 165 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

*Pakiety 10 godz. i 20 godz. można wykorzystać w dowolny sposób przez cały sezon zimowy.

3 OSOBY

1 GODZINA

125 Zł LEKCJA 55 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

2 GODZINY

235 Zł LEKCJA 110 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

3 GODZINY

330 Zł LEKCJA 165 MINUTOWA

Zarezerwuj telefonicznie

Tel: 18 26 54 280 Tel: 18 26 40 576

Pakiety 10 godz. i 20 godz. można wykorzystać w dowolny sposób przez cały sezon zimowy.

KARTA STAŁEGO KLIENTA

karta-rabatowa

Warunki otrzymania karty i jej użytkowania zawarte są w Regulaminie Karty Stałego Klienta Szkoły Narciarskiej STOK.

 • Regulamin Karty Stałego Klienta Szkoły Narciarskiej STOK (rozwiń)

  Postanowienia ogólne.

  Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA zwanej dalej KARTĄ. Właścicielem i wystawcą KARTY jest Szkoła Narciarska STOK z siedzibą w Nowym Targu zwana dalej Szkołą STOK. KARTA KLIENTA przyznaje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy korzystaniu z usług w Szkole STOK.

  1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba pełnoletnia, która wykupi co najmniej 40 godzin nauki w ciągu trwania jednego sezonu zimowego.
  2. Warunkiem otrzymania KARTY jest wypełnienie i podpisanie ankiety, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w chwili podpisania formularza ankiety.
  4. KARTA jest ważna bezterminowo.
  5. Użytkownikiem KARTY jest osoba, która wypełniła i własnoręcznie podpisała formularz ankiety.
  6. KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Szkoły STOK.
  7. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
  8. KARTA zostanie wystawiona użytkownikowi od razu po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego.
  9. Szkoła STOK zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia KARTY, w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 2.
  10. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Szkoły STOK.
  11. KARTA daje jej użytkownikowi prawo do zapłaty za lekcje po obniżonych cenach. Za godzinę nauki pobierana będzie opłata tak jak w przypadku 20-godzinnych pakietów.
  12. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie KARTY. Użytkownik KARTY może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie posługiwania się KARTĄ.
  13. Zniżki i promocje skierowane do posiadacza KARTY, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Posiadacz KARTY sam wybiera korzystniejszą dla niego formę promocji.
  14. Regulamin KARTY KLIENTA Szkoły STOK obowiązuje od dnia 15.12.2011r.
  15. Szkoła STOK zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie Szkoły STOK oraz na stronie internetowej www.szkolastok.pl.
  16. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie Szkoły STOK lub na stronie internetowej www.szkolastok.pl.

Klienci naszej szkoły otrzymują 20% zniżki na wypożyczenie sprzętu w wypożyczalni LIMBA